Fork me on GitHub

[小程序]-变量化数据对象的赋值

变量数据的赋值,可以高效使用高频率出现的某一组件。比如,点击不同区域分别编辑时出现的弹出输入框,要根据点击区域的不同针对不同的数据分别赋值。这时候使用变量数据复制的办法就很有必要

1
2
3
4
5
var target = e.currentTarget.dataset.name
var targetdata = target
that.setData({
[targetdata]:'内容内容内容',
})
支持作者